MICHAEL-KORS Lexington 2 DW10M1, серебристый (MKT5077) - Инструкция по эксплуатации

Умные часы MICHAEL-KORS Lexington 2 DW10M1, серебристый (MKT5077) - инструкция пользователя по применению, эксплуатации и установке на русском языке. Мы надеемся, она поможет вам решить возникшие у вас вопросы при эксплуатации техники.

Если остались вопросы, задайте их в комментариях после инструкции.

"Загружаем инструкцию", означает, что нужно подождать пока файл загрузится и можно будет его читать онлайн. Некоторые инструкции очень большие и время их появления зависит от вашей скорости интернета.
Страница:
/ 2
Загружаем инструкцию
background image

폰 Wear OS by Google™을 연 후, 시계와 폰 페어링 절차를 따라 
주세요. 페어링이 되면, 시계 화면 설정 절차를 따라 주세요.

보다 자세한 정보를 원하시면 

www.michaelkors.com/

access/support

 

를 방문하십시오.

Apple과 Apple 로고는 미국 및 기타 국가들에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.  App 

Store는 Apple Inc의 서비스 마크입니다. Wear OS by Google 및 Google Pay Google 

LLC의 상표입니다.

심박 수 추적 
매일 사용: 시계가 피부에 밀착되도록 팔목 뼈 위에 시계 줄을 

착용하세요. 
운동: 줄을 단단하게 고정한 다음 시계를 팔목 위 부분으로 올려 

주세요. 완료 되면 살짝 풀어 주세요.

ขั้นตอนที่ 1: ชาร์จ

เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณไปยังตัวชาร์จ เมื่อนาฬิกาของคุณชาร์จ

อยู่ กดปุ่มเพื่อเปิดมัน
คำาเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อนาฬิกาของคุณ โปรดใช้

ที่ชาร์จที่รวมมาด้วยเท่านั้น
อย่าใช้ฮับ USB ตัวแบ่ง USB สายเคเบิล USB แบบตัว Y ชุด

แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เพื่อชาร์จ
ขั้นตอนที่ 2: เริ่มต้น

บนโทรศัพท์ของคุณ ดาวน์โหลดแอป Wear OS by Google™ 

จาก App Store

SM

 หรือ Google Play™ Store

เปิดแอป Wear OS by Google™ บนโทรศัพท์ของคุณแล้ว

ทำาตามคำาเตือนเพื่อจับคู่นาฬิกาของคุณเข้ากับโทรศัพท์ของ

คุณ เมื่อจับคู่แล้ว หน้าจอนาฬิกาของคุณจะนำาทางคุณไปตาม

ขั้นตอนการตั้งค่า
เยี่ยมชม 

www.michaelkors.com/access/support

 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนใน

สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. 

Wear OS by GoogleและเGoogle Play ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

การติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ 

การใช้งานประจำาวัน: รัดสายเหนือกระดูกข้อมือของคุณโดยให้

นาฬิการาบติดกับผิวหนังของคุณ 

การออกกำาลังกาย: รัดสายให้แน่นและขยับนาฬิกาให้สูงขึ้นบนข้อ

มือของคุณ ปรับให้หลวมเมื่อใช้เสร็จแล้ว

ШАГ 1:ЗАРЯДКА И ВКЛЮЧЕНИЕ

Подсоедините часы к зарядному устройству.После 

того как часы зарядятся, нажмите кнопку, чтобы 

включить их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Во избежание повреждения часов 

используйте только зарядное устройство, поставляемое 

в комплекте.

Не используйте для зарядки USB-концентратор, USB-

сплиттер, USB-разветвитель, резервный аккумулятор 

или другое периферийное устройство.

ШАГ 2:ЗАГРУЗКА И СОПРЯЖЕНИЕ

Загрузите на смартфон приложение Wear OS by 

Google™ из App Store

SM

 или Google Play™.

Откройте приложение Wear OS by Google™ на 

смартфоне и следуйте подсказкам по сопряжению 

часов по каналу Bluetooth™.По окончании сопряжения 

следуйте указаниям на экране часов для выполнения 

процедуры настройки.
На сайте 

www.michaelkors.com/access/support

 

представлена дополнительная информация.

Название Apple и логотип Apple являются торговыми марками компании 

Apple Inc., зарегистрированной в СШАи других странах.App Store является 

знаком обслуживания компании Apple Inc. Wear OS by Google и Google Play 

являются торговыми марками компании Google LLC.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПУЛЬСА 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Затяните ремешок на 

запястье таким образом, чтобы часы плотно прилегали 

к коже. 

ТРЕНИРОВКА: Затяните ремешок и поднимите 

часы вверх по запястью. Ослабьте ремешок, когда 

закончите.

KROK 1:NABÍJENÍ A ZAPNUTÍ

Připojte hodinky k nabíječce.Když jsou hodinky nabité, 

zapněte je stisknutím tlačítka.
VAROVÁNÍ:Chcete-li předejít poškození hodinek, používejte 

pouze nabíječku, která je součástí balení.
Pro nabíjení nepoužívejte USB rozdvojku, USB rozbočovač, 

USB y-kabel, akumulátor ani jiné periferní zařízení.

KROK 2:STAŽENÍ A PÁROVÁNÍ

Stáhněte si do telefonu aplikaci Wear OS by Google™ z 

obchodu App Store

SM

 nebo Google Play™.

Spusťte v telefonu aplikaci Wear OS by Google™ a 

postupujte podle pokynů pro spárování hodinek pomocí 

připojení Bluetooth™.Po spárování vás obrazovka hodinek 

provede nastavením.
Další informace naleznete na stránkách  

www.michaelkors.com/access/support

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v 

USAa dalších zemích.App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Wear 

OS by Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

SLEDOVÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE 

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ: Noste pásek na zápěstní kosti s 

hodinkami rovně proti pokožce. 

CVIČENÍ: Pásek utáhněte a hodinky posuňte na zápěstí 

nahoru. Po dokončení uvolněte.

BƯỚC 1: SẠC VÀ BẬT NGUỒN

Kết nối đồng hồ với sạc. Khi đồng hồ được sạc, hãy ấn 

nút để bật nguồn.
CẢNH BÁO: Để tránh làm hỏng đồng hồ, chỉ sử dụng 

sạc đi kèm.
Không dùng cổng USB, bộ chia USB, cáp USB chữ y, bộ 

pin hoặc thiết bị ngoại vi khác để sạc.

BƯỚC 2: TẢI VỀ VÀ KẾT NỐI

Trên điện thoại, hãy tải về ứng dụng Wear OS by Google™ 

từ App StoreSM hoặc Google Play™ Store.
Mở ứng dụng Wear OS by Google™ trên điện thoại và 

làm theo gợi ý để kết nối đồng hồ của bạn sử dụng qua 

Bluetooth™. Khi đã kết nối, màn hình đồng hồ của bạn sẽ 

hướng dẫn bạn cụ thể các quy trình cài đặt.
Hãy ghé thăm 

www.michaelkors.com/access/support

 

để biết thêm thông tin.

Apple và logo của Apple là những nhãn hiệu của Tập đoàn Apple được đăng 

ký ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là một nhãn hiệu dịch vụ của 

Tập đoàn Apple. Wear OS by Google và Google Play là những nhãn hiệu của 

Tập đoàn Google LLC.

THEO DÕI NHỊP TIM 

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY: Đeo dây đồng hồ phía trên xương 

cổ tay với mặt đáy đồng hồ áp vào da. 

TẬP THỂ DỤC: Thắt chặt dây đồng hồ và đưa đồng hồ cao 

hơn cổ tay bạn. Nới lỏng khi hoàn thành.

1. LÉPÉS: TÖLTÉS ÉS BEKAPCSOLÁS

Csatlakoztassa óráját a töltőhöz. Ha az órája fel van 

töltve, nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz.

FIGYELMEZTETÉS: az óra károsodásának 

elkerüléséhez kizárólag az órához tartozó töltőt 

használja.

A töltéshez ne használjon USB-hubot, USB-elosztót, 

USB y-kábelt, akkumulátorcsomagot vagy egyéb 

perifériás eszközt.

2. LÉPÉS: LETÖLTÉS ÉS PÁROSÍTÁS

Töltse le telefonjára a Wear OS by Google™ 

alkalmazást az App Store™ áruházból vagy a Google 

Play™ Store áruházból.

Nyissa meg a Wear OS by Google™ alkalmazást 

a telefonján és az óra Bluetooth™ kapcsolaton 

keresztül való párosításához kövesse az utasításokat. 

A párosítást követően az óra kijelzője végigvezeti 

Önt a beállítási eljáráson.

További információért látogasson el a(z)  

www.michaelkors.com/access/support

 weboldalra.

Az Apple és az Apple logó az Apple Inc-nek az Amerikai Egyesült 

Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az App Store 

az Apple Inc. szolgáltatási jele. A Wear OS by Google és a Google Play 

a Google LLC védjegyei.

PULZUSKÖVETÉS 

NAPI HASZNÁLAT: A szíjat a csuklócsont felett 

viselje úgy, hogy az óra rásimuljon a bőrére. 

TESTEDZÉS: Húzza feszesebbre a szíjat, és húzza 

az órát feljebb a csuklóján. Lazítsa meg a szíjat, 

amikor végzett.

Did your smartwatch come with an  

additional buckle? 

 

Purchase a new strap and attach the compli-

mentary buckle per the instructions below:

Fulgte der et ekstra spænde med dit smartwatch? 

 

Køb en ny rem og fastgør det ekstra spænde til 

dette, som vist nedenfor:

Is uw horloge geleverd met een extra sluiting? 

 

U kunt een nieuw horlogebandje kopen en de extra 

sluiting monteren zoals hieronder aangegeven:

Kom din smartwatch med ett extra spänne?

 

Köp en ny rem och fäst gratisspännet vid det enligt 

anvisningarna nedan:

Kom smartklokken med en ekstra spenne? 

 

Kjøp en ny stroppe og fest den medfølgende 

spennen ifølge anvisningene under:

Wurde Ihre Uhr mit einer Ersatzschnalle geliefert? 

 

Kaufen Sie ein neues Armband und bringen die 

kostenlose Schnalle gemäß der unten beschriebenen 

Anleitung an:

Avez-vous reçu une boucle supplémentaire avec 

votre smartwatch? 

 

Achetez un nouveau bracelet et attachez-y la boucle 

supplémentaire selon les instructions ci-dessous:

Il tuo smartwatch è dotato di una fibbia aggiuntiva? 

Acquista un nuovo cinturino e colloca la fibbia in 

omaggio seguendo le istruzioni di seguito:

O seu smartwatch veio com uma fivela adicional?

Compre uma correia nova e coloque a fivela adicional 

conforme as instruções abaixo:

¿Su reloj incluye una hebilla adicional? 

 

Adquiera una nueva correa y ajústela a la hebilla 

adicional según las siguientes instrucciones:

Czy razem ze swoim smartwatchem dostałeś dodatkową 

klamrę? 

 

Kup nowy pasek i załóż na niego dodatkową klamrę według 

poniższych instrukcji:

Akıllı saatiniz ek bir tokayla mı geldi? 

 

Yeni bir kayış satın alın ve hediye tokayı aşağıdaki talimatlara 

göre iliştirin:

؟فياضإ راوسب ةدوزم ةيكذلا كتعاس له

 

:ةيلاتلا تاداشرلإا عابتاب كبشلما في هقفرأو ديدج راوس ترشا 

Apakah jam cerdas Anda dilengkapi dengan gesper 

tambahan? 

 

Beli tali baru dan ikatkan gesper gratis dengan 

petunjuk di bawah ini:

スマートウォッチには予備のバックルが付属していますか

 

?新しいストラップを購入し、以下の手順に従って付属のバッ

クルを取り付けてください:

您的智能手表是否配有备用带扣?

 

购买一条新的表带并按照下列提示连接卡扣:

您的智能手錶是否有額外的帶扣?

 

請買一條新錶帶,並按照下面的說明系上免費贈送的帶扣。

스마트시계를 구매할 때 여분의 버클도 함께 받으셨습니까? 

 

새로운 스트랩을 구매하셔서 아래의 설명에 따라 무료 버클을 
부착시키세요:

นาฬิกาอัจฉริยะของคุณมาพร้อมกับบานพับเพิ่มเติมหรือไม่?  

ซื้อสายใหม่แล้วติดบานพับเสริมตามคำาแนะนำาด้านล่าง:

Dostali jste spolu s hodinkami další sponu? 

 

Kupte si nový pásek a připevněte sponu dle níže uvedených 

pokynů:

Đồng hồ thông minh của bạn có thêm khóa? 

 

Hãy mua một dây mới và gắn khóa bổ sung theo hướng 

dẫn dưới đây:

]В комплект смарт-часов входила дополнительная 

застежка?

 

Приобретите новый ремешок и прикрепите 

дополнительную застежку согласно инструкциям ниже:

Járt az okosórájához egy további óracsat?  

Vásároljon egy új szíjat és csatlakoztassa rá az 

ajándékcsatot az alábbiakban látható utasításoknak 

megfelelően:

Quick Start Guide

Visit

 www.michaelkors.com/access/support 

for additional information.

1

tangan dengan ponsel Anda. Setelah disandingkan, 

layar jam tangan Anda akan memandu Anda 

melewati prosedur pengaturan.

Kunjungi 

www.michaelkors.com/access/support

 

untuk informasi tambahan.

Apple dan logo Apple adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar 

di AS dan negara-negara lain. App Store adalah merek layanan dari 

Apple Inc. Wear OS by Google dan Google Play adalah merek dagang 

dari Google LLC.

PELACAKAN DETAK JANTUNG 

PENGGUNAAN SEHARI-HARI: Kenakan tali di 

atas tulang pergelangan tangan Anda dengan jam 

tangan menempel rata di atas kulit Anda. 

LATIHAN: Kencangkan tali dan pindahkan jam 

tangan lebih tinggi pada pergelangan tangan Anda. 

Kendurkan bila sudah selesai.

ステップ 1:充電

ウォッチを充電器に接続してください。ウォッチの充電が完了したら、ボ

タンを押して電源をオンにしてください。
警告:時計への損傷を避けるため、同梱の充電器のみご使用くださ

い。USBハブ、USBスプリッター、USB Yケーブル、電池パックやその

他の周辺機器を充電に使用しないでください。

ステップ 2:開始

スマートフォンで、App Store

SM

またはGoogle Play™ストアから

Wear OS by Google™アプリをダウンロードしてください。
携帯のWear OS by Google™アプリを開き、画面の指示に従ってウ

ォッチと携帯をペアリングします。ペアリングが完了したら、ウォッチの

画面にセットアップの案内が表示されます。
詳細は 

www.michaelkors.com/access/support

 

をご覧

ください。

AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商

標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。 Wear OS by Google

およびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

心拍数トラッキング 

日常: ストラップを手根骨(手首の関節の骨)の上に装着し、ウォッチが

肌に平らに当たるようにしてください。 

運動時: ストラップをしっかりと締め、ウォッチが手首の高い位置に来

るようにしてください。 完了したら緩めます。

第1步:充电 

将手表连接到充电器。手表充电完毕后,按下按钮将其开启。

警告:为了避免损害您的手表,请使用原装充电器。

不要使用USB集线器、USB分配器、USB y-cabl多功能数据线、

电池组或其他外围设备充电。

第2步:开始

从App Store

SM

 或Google Play

TM 

商店下载Wear OS by 

Google

TM 

应用程序到手机中。

对于中国用户:

1. 手表开机,点击屏幕开始,向上滑动屏幕确认相关条款。

2. 使用手机扫描手表屏幕二维码,下载并安装 WearOS by 

Google™ 中国版app。

3. 打开 WearOS by Google™ 中国版app,跟随提示完成手机

和手表的 配对、同步。

访问 

www.michaelkors.com/access/support

, 

了解更多信息。

Apple与Apple的标识是苹果公司在美国以及其他国家注册的商标。Apple 

Store是苹果公司的一个服务商标。Wear OS by Google和Google Play

是Google LLC的商标。

心率追踪 

日常使用: 将表带戴在腕骨上,让手表平贴您的皮肤。 

运动: 收紧表带,将手表向手腕的更高处移动。 完成后松开。

第1步:充電

將手錶連接到充電器。手錶充電完畢後,按下按鈕將其開啟。

警告:為了避免損壞您的手錶,只能使用原裝充電器。

不要使用USB集線器、USB分配器、USB y-cable多功能線、電池

組或其他週邊裝置充電。

第2步:開始

從App Store

SM

 或Google Play

TM

 商店下載Wear OS by 

GoogleTM 應用程式到手機中。

 在您的手機上打開Wear OS by Google™應用程式,遵照提

示將手錶與您的手機配對。配對完成後,您的手錶屏幕將引導

您完成設定程序。

請訪問 

www.michaelkors.com/access/support

, 

了解補充信息。

Apple和Apple標誌是蘋果公司在美國以及其他國家註冊的商標。App Store 

(應用商店)是蘋果公司的服務標誌。Wear OS by Google Google和

Google Play是Google LLC的商標。

心率追蹤 

每日使用: 將錶帶配戴在您的腕骨之上,而錶底貼靠於您的皮膚。 

鍛煉: 將錶帶繫緊並且將手錶移至您的手腕上較高處。 完成

後鬆開。

1 단계: 충전
귀하의 시계를 충전기에 연결하십시오. 귀하의 시계가 충전되면, 
시계가 켜지도록 버튼을 누르십시오.

 경고: 시계 손상을 방지하려면, 반드시 동봉된 충전기만을 
사용해야 합니다.

USB 허브나 USB 분배기, USB Y 케이블, 배터리 팩, 다른 주변 
기기를 사용하여 충전하지 마십시오.

2 단계: 시작하기
귀하의 폰의 앱 스토어

SM

 또는 구글 플레이™에서 안드로이드 웨어

™ 앱을 다운로드하십시오.

Характеристики

Оцените статью
tehnopanorama.ru
Остались вопросы?

Не нашли свой ответ в руководстве или возникли другие проблемы? Задайте свой вопрос в форме ниже с подробным описанием вашей ситуации, чтобы другие люди и специалисты смогли дать на него ответ. Если вы знаете как решить проблему другого человека, пожалуйста, подскажите ему :)

Задать вопрос

Часто задаваемые вопросы
Как посмотреть инструкцию к MICHAEL-KORS Lexington 2 DW10M1, серебристый (MKT5077)?
Необходимо подождать полной загрузки инструкции в сером окне на данной странице
Руководство на русском языке?
Все наши руководства представлены на русском языке или схематично, поэтому вы без труда сможете разобраться с вашей моделью
Как скопировать текст из PDF?
Чтобы скопировать текст со страницы инструкции воспользуйтесь вкладкой "HTML"